അശ്വതിക്ക് ഇരട്ട സ്വർണ്ണം

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
സബ്ബ് ജൂനിയർ ഗേൾസ് 400 മീറ്റർ 600 മീറ്റർ  ഇനങ്ങളിൽ ഇ.വി.അശ്വതി ജി.എച്ച്എസ്എസ് കാക്കവയൽ ഇരട്ട  സ്വർണ്ണം നേടി

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *