400 മീറ്ററിൽ റിയക്ക് സ്വർണ്ണം

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
വയനാട് ജില്ലാ സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ  സീനിയർ ഗേൾസ് 400 മീറ്റർ കാട്ട മത്സരത്തിൽ റിയ ടോമി ജയശ്രീ എച്ച്.എസ്.എസ്.എസ് കല്ല് വയൽ സ്വർണ്ണം നേടി

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *