റോഷൻ ലോറൻസ് വേഗതയേറിയ താരം.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ 100 മീറ്റർ ഓട്ടമത്സരത്തിൽ  റോഷൻ ലോറൻസ് വിജയ എച്ച് എസ് എസ് പുൽപ്പള്ളി വേഗതയേറിയ താരമായി.ആടി കൊല്ലി സ്വദേശിയാണ്.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *