ട്രിപ്പിൾ ജംമ്പിൽ വിഷ്ണു രാജന് കിരീടം

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
'ജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ  ജുനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ ട്രിപ്പിൾ ജംമ്പിൽ  പുൽപ്പള്ളി വിജയ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ  വിഷ്ണു രാജൻ കീരീടമണിഞ്ഞു.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *