കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് എ.ടി.എം. കാർഡ് കളഞ്ഞുകിട്ടി.

 •  
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

കൽപ്പറ്റ: കൽപ്പറ്റ ഫ്രാൻസീസ് ആലുക്കാസ് ജ്വല്ലറിക്ക് സമീപമുള്ള എ.ടി.എം. കൗണ്ടറിനടുത്ത് നിന്ന് എ.ടി.എം. കാർഡ് കളഞ്ഞുകിട്ടി. ഫോൺ 9656347995 •  
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *