ചൈത്ര തെരേസ ജോണിന് സ്ഥലംമാറ്റം: ഇനി തലശ്ശേരിയിൽ എ.എസ്.പി.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

കൽപറ്റ: ഇതുവരെ ഐ.പി.എസ്. പ്രൊണേഷണർമാരിൽ ബെസ്റ്റ് ഓൾ റൗണ്ടർ പുരസ്കാരം നേടിയ കൽപ്പറ്റ എ.എസ്.പി. ചൈത്ര തെരേസ ജോണിന് സ്ഥലം മാറ്റം. തലശ്ശേരിയിൽ പ്രിൻസ് അബ്രാഹിമിന് പകരം എ. എസ്.പി. ആയി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *