ഇന്ന് വെെദ്യുതി മുടങ്ങും


Ad
ഇന്ന് വെെദ്യുതി മുടങ്ങും

പുൽപ്പള്ളി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മണൽവയൽ, എല്ലകൊല്ലി, കള്ളനാടിക്കൊല്ലി, കേളകവല ഷെഡ് എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമറിനു കീഴിൽ വരുന്ന പ്രദേങ്ങളിൽ ഇന്ന്  രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ പൂർണമായോ, ഭാഗീകമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *