പാർലിമെന്റ് മാർച്ചിന് അഭിവാദ്യംകേരള എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ പ്രകടനവും വിശദീകരണ യോഗവും നടത്തി

 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

കൽപ്പറ്റ: ജീവിത വിലനിലവാരസൂചിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ഷാമബത്ത കണക്കാക്കുക, ആധായ നികുതി പരിധി ഉയർത്തുക, പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ജി.എസ്.ടി.യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള എൻ.ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാർ നടത്തിയ പാർലിമെന്റ് മാർച്ചിന് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ച് വയനാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബ്രാഞ്ചിൽ ജീവനക്കാർ പ്രകടനവും വിശദീകരണ യോഗവും നടത്തി. ടി. അജിത് കുമാർ അദ്ധ്യക്ഷത…


 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •