വിവാഹിതരായി

 •  
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

കൽപറ്റ: ചെന്നലോട് കണ്ടംതുരുത്തിയിൽ വർഗീസിെൻറയും ത്രേസ്യാമ്മയുടെയു മകൻ അരുൺ വർഗീസും (സബ് എഡിറ്റർ, മാധ്യമം, കൊച്ചി) അമ്പലവയൽ നായ്ക്കിലത്ത് തോമസിെൻറയും ജില്ലിയുടെയും മകൾ എൽസ തോമസും വിവാഹിതരായി.  


 •  
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •