ജില്ലയിൽ ഇതുവരെയുള്ള പോളിംഗ് അറിയാം


Ad
ജില്ലയിൽ ഇതുവരെയുള്ള പോളിംഗ്

Ad
*മാനന്തവാടി*
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
ആകെ വോട്ടർമാർ *195048* 
ഇതുവരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവർ
 *47712* 
ആകെ ശതമാനം
 *24.46%*
*സുൽത്താൻബത്തേരി*
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
ആകെ വോട്ടർമാർ
 *220167* 
ഇതുവരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവർ
 *53064* 
ആകെ ശതമാനം
 *24.1* 
 *കൽപ്പറ്റ*
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
ആകെ വോട്ടർമാർ
 *200895* 
ഇതുവരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവർ
 *49280* 
ആകെ ശതമാനം
 *24.53*

Ad Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *