സഞ്ചാരികൾക്ക് സുന്ദര കാഴ്ചകളുടെ വിരുന്നൊരുക്കി കുറുമ്പാലക്കോട്ട.

 •  
 • 34
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

കോട്ടത്തറയുടെ പേരിലും കുറുമ്പ പാലകന്റെ കോട്ടയുണ്ട്. കോട്ടയുടെയുടെ തറയാണ് പിന്നീട് കോട്ടത്തറയായതെന്നാണ് അനുമാനം. യുദ്ധതന്ത്രപ്രേദേശമായി ടിപ്പുവും പഴശ്ശിയും ഈ മലയെ നോട്ടമിട്ടിരുന്നു. താഴ്  വാരത്തെ മനോഹരമായ പുഴകളും കോട്ടമുകളിലേ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണവും ശത്രുവിന്റെ വരവറിയ്യാൻ എളുപ്പം കഴിയുമായിരുന്നു.             വയൽനാടിന്റെ ഹൃദയ മുറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കറുമ്പാലകോട്ട   വയനാടിന്റെ മീശപ്പുലി…


 •  
 • 34
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •