ജില്ലയിൽ ഇതുവരെയുള്ള പോളിംഗ്


Ad
ജില്ലയിൽ ഇതുവരെയുള്ള പോളിംഗ്

*മാനന്തവാടി*

Ad
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
ആകെ വോട്ടർമാർ *195048* 
ഇതുവരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവർ
 *17141* 
ആകെ ശതമാനം
 *16.31%*
*സുൽത്താൻബത്തേരി*
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
ആകെ വോട്ടർമാർ
 *220167* 
ഇതുവരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവർ
 *18318* 
ആകെ ശതമാനം
 *15.8%* 
 *കൽപ്പറ്റ*
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
ആകെ വോട്ടർമാർ
 *200895* 
ഇതുവരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവർ
 *16795* 
ആകെ ശതമാനം
 *16.0%*

Ad Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *