ജില്ലയിൽ ഇതുവരെയുള്ള പോളിങ്


Ad
*ജില്ലയിൽ ഇതുവരെയുള്ള പോളിങ്*
 *മാനന്തവാടി*
 ആകെ വോട്ടർമാർ
195048
 ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയവർ
 17141
 ആകെ ശതമാനം
8.78%
 *സുൽത്താൻബത്തേരി*
ആകെ വോട്ടർമാർ
220167
ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയവർ
18318
 ആകെ ശതമാനം
8.32%
 *കൽപ്പറ്റ*
ആകെ വോട്ടർമാർ
200895
ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയവർ
16795
ആകെ ശതമാനം
8.36%
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *