ജില്ലയിലെ ഇതുവരെയുള്ള പോളിംഗ് അറിയാം


Ad
ജില്ലയിലെ ഇതുവരെയുള്ള പോളിംഗ് അറിയാം

**മാനന്തവാടി*

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
ആകെ വോട്ടർമാർ *195048* 
ഇതുവരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവർ
 *65776* 
ആകെ ശതമാനം
 *33.72%*
*സുൽത്താൻബത്തേരി*
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
ആകെ വോട്ടർമാർ
 *220167* 
ഇതുവരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവർ
 *72867* 
ആകെ ശതമാനം
 *33.09%* 
 *കൽപ്പറ്റ*
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
ആകെ വോട്ടർമാർ
 *200895* 
ഇതുവരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവർ
 *67151* 
ആകെ ശതമാനം
 *33.42%**
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *