വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


Ad
വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
പടിഞ്ഞാറത്തറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ 
പുതുശ്ശേരിക്കടവ്, തോട്ടോളിപ്പടി ,
16 മൈൽ, കരിപ്പാലി  ഭാഗം  എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് 
രാവിലെ 9 മുതൽ 5:30 വരെ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
  പടിഞ്ഞാറത്തറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ 
പുതുശ്ശേരിക്കടവ്, തോട്ടോളിപ്പടി ,
16 മൈൽ, കരിപ്പാലി  ഭാഗം  എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് 
രാവിലെ 9 മുതൽ   5:30 വരെ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *