പോളിങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം പൂര്‍ത്തിയായി


Ad
പോളിങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം പൂര്‍ത്തിയായി
ജില്ലയിലെ മൂന്ന് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെയും വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പോളിങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം പൂര്‍ത്തിയായി. 948 ബൂത്തുകളിലേക്കുമുള്ള പോളിങ് സാമഗ്രികളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *