കവിത – അഛൻ (അബ്ദുവെള്ളമുണ്ട )


Ad
അച്ഛൻ 
ക്കണ്ണുതുറന്നൊന്നു നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ 
കണ്ടു മാനത്തൊരു സൂര്യകാന്തി 
കൂരിരുട്ടിൽ മറഞ്ഞുപോയൊരെൻ നേത്രത്തിൽ 
വിളിച്ച നിറച്ചോരാ സൂര്യകാന്തി 
മാനത്തുനിന്നും മൊട്ടറ്റുവീണ ചെറു 
മാനിക്കകല്ലുപോൽ പുഞ്ചിരിയും 
ആയിരം ചിറകുള്ള കഴുകന്റെ കണ്ണിലെ 
ഇരയായിമാറാതെ കാത്തുനിൽപൂ 
ഒത്തിരി നക്ഷത്ര ഗോളങ്ങൾക്കിടയിലെ 
ചന്ദ്രനായ് മിന്നിടുംമെന്നുമെന്നും 
കണ്ണുതുറന്നൊന്ന് നോക്കു നീ ഒരു വട്ടം 
കാണും നീയും ആ സൂര്യകാന്തി
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *