എൽ.പി. എസ്.എ. കൂടിക്കാഴ്ച

 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

കരിമ്പിൽ ഗവ.എൽ. പി. സ്‌കൂളിൽ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ എൽ. പി. എ സ്.എ.
തസ്തികയിൽ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നവംബർ 13ന് രാവിലെ 11ന് സ്‌കൂൾ
ഓഫീസിൽ നടത്തും. ഉദേ്യാഗാർത്ഥികൾ രേഖകളുമായി ഹാജരാകണം. 

 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *