ലൈബ്രറി ഇന്റേൺസ് നിയമനം

 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

കൽപ്പറ്റ എൻ.എം. എസ്. എം. ഗ വ. കോളേജ് ലൈബ്രറി ഇന്റേൺസ് നിയമനത്തിനുള്ള
കൂടിക്കാഴ്ച നവംബർ 12ന് രാവിലെ 11ന് നടത്തും. ലൈബ്രറി സയൻസിൽ ബിരുദമുള്ള
ഉദേ്യാഗാർത്ഥികൾ രേഖകളുമായി ഹാജരാകണം. ഫോൺ 04936 204569, 9656822126. 

 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *