വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


Ad
*വൈദ്യുതി മുടങ്ങും*

പടിഞ്ഞാറത്തറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കാവുംമന്ദം ടൗൺ പൂർണമായും, കാപ്പിക്കളം, മീൻമുട്ടി ഭാഗങ്ങളിലും പനമരം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ നീർവാരം വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നീർവാരം ടൗൺ, ചന്ദനക്കൊല്ലി, കല്ലുവയൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ  ഇന്ന്  രാവിലെ 9 മുതൽ 5.30 വരെ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *