വൈദ്യുതി


Ad
വൈദ്യുതി മുടങ്ങും തവിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ പേരിയ ടൗണ്‍, എടലക്കുനി, ചപ്പാരം, കാരന്‍കോട്,ബാവലി ഫാം, മുളളല്‍, അയനിക്കല്‍, മയലറ്റുമല, പേര്യ 34, ചന്ദനത്തോട് പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇന്ന് രാവിലെ 8 മുതല്‍ 4 വരെ പൂര്‍ണ്ണമായോ ഭാഗീകമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തുടർന്ന് വായിക്കുക: https://newswayanad.in/2021/04/42989
Copyright © Newswayanad.in
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *