കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത:വയനാട്, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട്


Ad
കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത:വയനാട്, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട്
*2021 ഏപ്രിൽ 14: ഇടുക്കി, വയനാട്*
*2021 ഏപ്രിൽ 15: ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, വയനാട്*
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 mm മുതൽ 115.5 mm വരെ ലഭിക്കുന്ന ശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
*പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം: 1.00 PM, 11/04/2021*
*KSEOC-KSDMA-IMD*
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *