വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


Ad
വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
കൽപ്പറ്റ  ഇലക്ട്രിക്കൽ  സെക്ഷനിലെ ചുങ്കം ജംഗ്ഷൻ  മുതൽ പഴയ ബസ്  സ്റ്റാൻഡ് വരെ ഇന്ന് (തിങ്കൾ ) രാവിലെ 8 മുതൽ 6 വരെ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *