നാളെ മുതല്‍ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി സമരം


Ad
നാളെ മുതല്‍ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി സമരം

കമ്പളക്കാട് നാളെ മുതല്‍ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി സമരം. കൂലി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സംയുക്ത ചുമട്ടുതൊഴിലാളി നേതൃത്വത്തില്‍ നാളെ മുതല്‍ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക്
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *