വൈദ്യുതി മുടങ്ങും സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ 67 മൈൽ മുതൽ പൊൻകുഴി വരെ ഇന്ന് (വ്യാഴം) രാവിലെ 8 മുതൽ 5 വരെ പൂർണമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും കമ്പളക്കാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ മില്ലുമുക്ക് , തെങ്ങിൽ പാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് (വ്യാഴം ) രാവിലെ 9 മുതൽ 6 വരെ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


Ad
*വൈദ്യുതി മുടങ്ങും* 
സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ 67 മൈൽ മുതൽ പൊൻകുഴി വരെ ഇന്ന് (വ്യാഴം) രാവിലെ 8 മുതൽ 5 വരെ പൂർണമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
കമ്പളക്കാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ മില്ലുമുക്ക് , തെങ്ങിൽ പാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് (വ്യാഴം ) രാവിലെ 9 മുതൽ 6 വരെ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *