നികുതി സ്വീകരിക്കും മാര്‍ച്ച് 28 (ഞായര്‍) രാവിലെ 10.30 മുതല്‍ 4 വരെ കല്‍പ്പറ്റ നഗരസഭയില്‍ നികുതി സ്വീകരിക്കും. ഒറ്റത്തവണയായി തീര്‍പ്പാക്കുന്നവര്‍ക്ക് 2021 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു


Ad
നികുതി സ്വീകരിക്കും
മാര്‍ച്ച് 28 (ഞായര്‍) രാവിലെ 10.30 മുതല്‍ 4 വരെ കല്‍പ്പറ്റ നഗരസഭയില്‍ നികുതി സ്വീകരിക്കും.  ഒറ്റത്തവണയായി തീര്‍പ്പാക്കുന്നവര്‍ക്ക് 2021 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *