അഞ്ചുകുന്ന് ചിറപ്പറമ്പൻ നഫീസ (65)നിര്യാതയായി


Ad

അഞ്ചുകുന്ന്:ചിറപ്പറമ്പൻ നഫീസ (65)നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് മക്കൾ ആസ്യ, സൈന, സജ്‌ന, ആയിഷ, റെജുല,ഷമീന,ബഷീർ, അബ്ദുൽ റസാഖ്.

AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *