ലൈഫ്സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാാജരാക്കണം


Ad
ലൈഫ്സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാാജരാക്കണം*
കൽപ്പറ്റ:ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ഓഫീസ് മുഖാന്തരം പ്രതിമാസ സാമ്പത്തിക സഹായം കൈപ്പറ്റുന്ന രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരും വിധവകളും ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് ലൈഫ്സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാാജരാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *