ഈഡിസ് കൊതുകിന്റെ ഉറവിടം എവിടെയെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം


Ad
ഈഡിസ് കൊതുകിന്റെ ഉറവിടം എവിടെയെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം

– കൊതുക് പെറ്റുപെരുകുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം.
– വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലെ കുപ്പികള്‍, പാത്രങ്ങള്‍, ചിരട്ടകള്‍, മുട്ടത്തോടുകള്‍, ചെടിച്ചട്ടികള്‍, വീടിന്റെ പാരപ്പറ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കൊതുകുകള്‍ മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം.
– ഉപയോഗശൂന്യമായ ടയറുകള്‍, ഫ്രിഡ്ജ് ട്രേ, ടെറസ്, സണ്‍ഷേഡ്, മരപൊത്ത്, മുളംകുറ്റികള്‍, ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണര്‍, മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കൊതുക് ലാര്‍വകള്‍ വളരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *