സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ വായ്പ പരിധി വര്‍ധിപ്പിച്ചു

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Movie

കല്‍പ്പറ്റ: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാസംഘങ്ങള്‍, ബാങ്കിംഗ് റഗുലേഷന്‍ നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത കാര്‍ഷികേതര വായ്പാസംഘങ്ങള്‍, നിയമാവലി വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന  മറ്റു പ്രാഥമിക സംഘങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍നിന്നു ഒരംഗത്തിനു അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി വായ്പയുടെ പരിധി പുതുക്കി. ഹ്രസ്വകാല, മധ്യകാല കാര്‍ഷിക വായ്പകളുടെ പരിധി മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയില്‍നിന്നു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയായാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. മറ്റു വായ്പകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരം(നിലവിലെ പരിധി, പുതുക്കിയ പരിധി, കാലാവധി എന്നീ ക്രമത്തില്‍):  കാര്‍ഷിക അനുബന്ധ വിഭാഗത്തില്‍ ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍(.20 ലക്ഷം, .20 ലക്ഷം, ഒരു വര്‍ഷം). കൃഷി ആവശ്യത്തിനു സ്വര്‍ണപ്പണയ വായ്പ(-, 3 ലക്ഷം, ഒരുവര്‍ഷം). കാര്‍ഷിക അനുബന്ധ ആവശ്യത്തിനു സ്വര്‍ണപ്പണയ വായ്പ(, 3 ലക്ഷം, ഒരു വര്‍ഷം). 
സ്വയംതൊഴില്‍(5 ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം, 10 വര്‍ഷം). വ്യവസായം (35 ലക്ഷം, 40 ലക്ഷം, 10 വര്‍ഷം). ഭൂസ്വത്ത് വാങ്ങല്‍(35 ലക്ഷം, 50 ലക്ഷം, 10 വര്‍ഷം). സ്വര്‍ണപ്പണയം(25 ലക്ഷം, 50 ലക്ഷം, ഒരു വര്‍ഷം). കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം(1 ലക്ഷം, 5 ലക്ഷം, 5 വര്‍ഷം). പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം(10 ലക്ഷം, 20 ലക്ഷം, 10 വര്‍ഷം). വിവാഹം(10 ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം, അഞ്ചു വര്‍ഷം).വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണി, വിപുലീകരണം(10 ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം, 10 വര്‍ഷം). ചികിത്സ-മരണാനന്തര ചെലവ്(1.5 ലക്ഷം, 1.5 ലക്ഷം, 3 വര്‍ഷം). ഭവന നിര്‍മാണം(35 ലക്ഷം, 40 ലക്ഷം, 15-20 വര്‍ഷം). വീടും ഭൂസ്വത്തും വാങ്ങല്‍(50 ലക്ഷം, 50 ലക്ഷം, 15-20 വര്‍ഷം). വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍(5 ലക്ഷം, 5 ലക്ഷം, 5 വര്‍ഷം). വിദേശത്തു ജോലി (5 ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം, 5 വര്‍ഷം). വാഹനം-ലൈറ്റ്(20 ലക്ഷം, 20 ലക്ഷം, 10 വര്‍ഷം). വാഹനം-ഹെവി(40 ലക്ഷം, 40 ലക്ഷം, 10 വര്‍ഷം). ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ്(10 ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം, ഒരു വര്‍ഷം). ബിസിനസ്(20 ലക്ഷം, 20 ലക്ഷം, 10 വര്‍ഷം). കുടുംബശ്രീ എസ്എച്ച്ജി(10 ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം, 5 വര്‍ഷം). മുറ്റത്തെ മുല്ല പദ്ധതി(10 ലക്ഷം, 20 ലക്ഷം, ഒരു വര്‍ഷം). ഭൂരഹിതര്‍ക്കു വീടു വയ്ക്കുന്നതിനു ഭൂമി(10 ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം, 10 വര്‍ഷം). മോര്‍ട്ടിഗേജ്(20 ലക്ഷം, 50 ലക്ഷം, 10 വര്‍ഷം). മൂന്നു സെന്റു വരെ ഭൂമിയുള്ളവര്‍ക്കു ഭവന  നിര്‍മാണം(3 ലക്ഷം, 3 ലക്ഷം, 5 വര്‍ഷം). വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍: 10 ലക്ഷം, 20 ലക്ഷം, 5 വര്‍ഷം). ഇതര സംഘങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍(10 ലക്ഷം, 20 ലക്ഷം, 10 വര്‍ഷം). 
ഒരംഗത്തിനു പരമാവധി നല്‍കാവുന്ന  മൊത്തം വായ്പകളുടെ പരിധി(നിക്ഷേപം, നിലവിലെ പരിധി, പുതിയ പരിധി എന്ന ക്രമത്തില്‍):ഒരു കോടി രൂപ വരെ നിക്ഷപമുള്ള സംഘം-5 ലക്ഷം രൂപ-5 ലക്ഷം രൂപ 1 കോടി മുതല്‍ 5  കോടിവരെ-7 ലക്ഷം 10 ലക്ഷം. 5 കോടി മുതല്‍ 10 കോടി വരെ-10 ലക്ഷം-15 ലക്ഷം. 10 കോടി മുതല്‍ 25 കോടി വരെ-30 ലക്ഷം-30 ലക്ഷം. 25 കോടി മുതല്‍ 50 കോടി വരെ-45 ലക്ഷം-45 ലക്ഷം. 50 കോടി മുതല്‍ 100 കോടി വരെ-50 ലക്ഷം, 50 ലക്ഷം. 100 കോടി രൂപയ്ക്കു മുകളില്‍ നിക്ഷേപമുള്ള സംഘങ്ങള്‍-75 ലക്ഷം രൂപ. 
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാനാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതി വായ്പകള്‍ക്കു സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ബാധകമായിരിക്കും. ഹ്രസ്വകാല മധ്യകാല കാര്‍ഷിക വായ്പകളുടെയും നബാര്‍ഡിന്റെ റീ ഫിനാന്‍സ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വര്‍ഷം പരിധിയുള്ള ഹ്രസ്വകാല കാര്‍ഷിക വിള വായപ്കളുടെയും പരിധി നിലവിലെ മൂന്നു ലക്ഷത്തില്‍ നിന്നു പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപയായി സ്‌കെയില്‍ ഓഫ് ഫിനാന്‍സിനു വിധേയമായി നിജപ്പെടുത്തിയതു തുടരും. പുതിയ വായ്പാപദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നതിനു സംഘങ്ങളും ബാങ്കുകളും മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി വാങ്ങണം.
Tics

മാനന്തവാടി: ജീവകാരുണ്യ സേവന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന വെള്ളമുണ്ട ആസ്ഥാനമായ കെയര്‍ ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റ്  ചാന്‍സിലേഴ്‌സ് ഫുട്‌ബോള്‍ ക്ലബ്ബ് വെള്ളമുണ്ടയുമായി ചേര്‍ന്ന്    നടത്തുന്ന ആരവം 2020 ...
Read More
സി ഒ എ 12-ാം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട് വിഷൻ ചാനൽ, വയനാട് പ്രസ്സ് ക്ലബ്, കൽപ്പറ്റ ഗവ.കോളജ് മാസ്സ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആന്റ് ജേണലിസം വിഭാഗം എന്നിവർ ...
Read More
വർത്തമാനകാലത്ത് ചരിത്രം പലതരത്തിൽ വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും, ശരിയായ ചരിത്ര വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിയാൻ യുവതലമുറയെ പ്രാപ്തരാക്കണമെന്നും പ്രമുഖ ചരിത്രകാരനായ ഡോ.കെ കെ.എൻ.കുറുപ്പ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മാനന്തവാടി പഴശ്ശി സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ, ശിവരാമൻ ...
Read More
കൽപ്പറ്റ: മതാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കുക വഴി രാജ്യത്തിന്‍റെ മഹത്തായ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യത്തെ തകര്‍ത്തെറിയുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യമുടനീളം നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ഭരണകൂടം ...
Read More
സി.വി.ഷിബു. കൽപ്പറ്റ: വയനാടിന് ഞായറാഴ്ച ദു:ഖവാർത്തകളുടെ ദുരന്ത ഞായറായിരുന്നു. ആദ്യമെത്തിയത്  കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി ഈങ്ങാപ്പുഴയിൽ കാറും ടിപ്പറും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ മരിച്ച വാർത്തയായിരുന്നു. പിന്നാലെ വെള്ളമുണ്ടയിൽ തന്നെ ...
Read More
 തിരുക്കുറൾ പഠനം നിർബന്ധമാക്കി നീലഗിരി കോളജ്താളൂർ: വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മൂല്യ സ്വാംശീകരണമാണെന്നും അതിനു വേണ്ട പ്രായോഗിക പാഠങ്ങൾ നൽകാൻ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയക്ക് സാധ്യമാകണമെന്നും നീലഗിരി എജ്യു ...
Read More
മാനന്തവാടി: ഗോത്രവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഇച്ഛാശക്തി വളര്‍ത്തി പുതിയ ഉയരങ്ങള്‍ താണ്ടണമെന്ന് പട്ടിക ജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ.ബാലന്‍ പറഞ്ഞു. നല്ലൂര്‍നാട് അംബേദ്കര്‍ മോഡല്‍ റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌കൂള്‍ ...
Read More
ക്ലാസ്മുറിയില്‍ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച സര്‍വജന സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാര്‍ഥിനി ഷെഹ്‌ല ഷെറിന്റെ കുടുംബത്തിന് പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ.ബാലന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ...
Read More
പൂക്കോട് ഏകലവ്യ മോഡല്‍ റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടം പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ.ബാലന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സി.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍ എം.എല്‍.എ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ...
Read More
ബത്തേരി:സ്‌കൂള്‍ കായിമേളയില്‍ രണ്ട് സ്വര്‍ണ്ണമെഡലും ഒരു വെള്ളിയും നേടി ശ്രദ്ധേയനായ മുണ്ടക്കൊല്ലിയിലെ എം.കെ.വിഷ്ണുവിന് വീടും സ്ഥലവും നല്‍കുമെന്ന് പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ.ബാലന്‍ പറഞ്ഞു ...
Read More

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *