ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു* പനമരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസിലേക്ക് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരു പ്രിന്ററും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു. ടെണ്ടര്‍ മാര്‍ച്ച് 26 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ സ്വീകരിക്കും. ഫോണ്‍ 9961845506.


Ad
*ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു*
പനമരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസിലേക്ക് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരു പ്രിന്ററും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു.  ടെണ്ടര്‍ മാര്‍ച്ച് 26 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ സ്വീകരിക്കും.  ഫോണ്‍ 9961845506*
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *