വൈദ്യുതി മുടങ്ങും* അമ്പലവയല്‍ സെക്ഷനിലെ മാര്‍ട്ടിന്‍, ആയിരംകൊല്ലി, മൗണ്ട് എവന്യൂ, ചീങ്ങേരി, മട്ടപ്പാറ, കുപ്പക്കൊല്ലി, ആണ്ടിക്കവല, എടക്കല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (ബുധന്‍) രാവിലെ 9 മുതല്‍ 5.30 വരെ പൂര്‍ണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. കാട്ടിക്കുളം സെക്ഷനിലെ തിരുനെല്ലി, അപ്പപ്പാറ, അരണപ്പാറ, നരിക്കല്‍, തോല്‍പ്പട്ടി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (ബുധന്‍) രാവിലെ 8 മുതല്‍ 5.30 വരെ പൂര്‍ണ�


Ad
*
*വൈദ്യുതി മുടങ്ങും*
അമ്പലവയല്‍ സെക്ഷനിലെ മാര്‍ട്ടിന്‍, ആയിരംകൊല്ലി, മൗണ്ട് എവന്യൂ, ചീങ്ങേരി, മട്ടപ്പാറ, കുപ്പക്കൊല്ലി, ആണ്ടിക്കവല, എടക്കല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (ബുധന്‍) രാവിലെ 9 മുതല്‍ 5.30 വരെ പൂര്‍ണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
കാട്ടിക്കുളം സെക്ഷനിലെ തിരുനെല്ലി, അപ്പപ്പാറ, അരണപ്പാറ, നരിക്കല്‍, തോല്‍പ്പട്ടി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (ബുധന്‍) രാവിലെ 8 മുതല്‍ 5.30 വരെ പൂര്‍ണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ബത്തേരി സെക്ഷനിലെ 67 ാം മൈല്‍ മുതല്‍ പൊന്‍കുഴി വരെ ഇന്ന് (ബുധന്‍) രാവിലെ 8 മുതല്‍ 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *