ഗതാഗത നിരോധനം


Ad
ഗതാഗത നിരോധനം
പുലിക്കാട്ടുകടവു പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതിനാൽ മാനന്തവാടി- കുളത്താട- വാളാട് ഹൈസ്കൂൾ- പേരിയ റോഡിൽ പുലിക്കാട്ടുകടവു മുതൽ വാളാട് പാലം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് മെയ് 6 മുതൽ ഗതാഗതം നിരോധിക്കും. വാളാട് ഭാഗത്തു നിന്നും കുളത്താട വഴി മാനന്തവാടി ഭാഗത്തേക്കും തിരിച്ചും പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ പുതൂർ ആറോല ചാത്തൻകീഴ് റോഡു വഴി തിരിഞ്ഞ് പോകണം.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *