കോവിഡ് ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങള്‍; സ്ഥിതി വിവരം


Ad
കോവിഡ് ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങള്‍; സ്ഥിതി വിവരം
*കോവിഡ് ആശുപത്രികള്‍ (12)*
ആകെ ബെഡുകള്‍- 871
ആക്ടീവ് കേസുകള്‍- 357
അവശേഷിക്കുന്ന ബെഡുകള്‍- 390
*ഐ.സി.യു. ബെഡുകള്‍* 
ആകെ- 108
ഉപയോഗത്തില്‍- 42
ബാക്കി- 73
*വെന്റിലേറ്ററുകള്‍*
ആകെ- 43
ഉപയോഗത്തില്‍- 28
ബാക്കി- 19
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *