വിത്തുത്സവം നാളെ


Ad
വിത്തുത്സവം നാളെ

ഭാരതീയ കിസാൻ സംഘ ഭൂ സുപോഷണ ഭാഗമായി ബലരാമ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് നാളെ വിത്ത് ഉത്സവവും വിത്ത് പൂജയും നടത്തും. പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതി കളിലുള്ള അവ ബോധത്തിനും ഫലഭൂയിഷ്ഠത സമ്പന്നമാക്കുന്നതിനും നവധാന്യങ്ങൾ വിതയ്ക്കും
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *