വട്ടപ്പാറയിൽ അബ്രഹാം (70) നിര്യാതനായി


Ad
വട്ടപ്പാറയിൽ അബ്രഹാം (70) നിര്യാതനായി
പുൽപ്പള്ളി പട്ടാണിക്കുപ്പ് വട്ടപ്പാറയിൽ അബ്രഹാം (70) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: ഗ്രേസി. മക്കൾ: ടൈനി, റ്റൈജിൽ. മരുമകൻ: ഉല്ലാസ്.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *