വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


Ad
വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
പടിഞ്ഞാറത്തറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ആറുവാൾ, തോട്ടോളിപ്പടി, പെരുവടി , പുതുശ്ശേരിക്കടവ്, പടിഞ്ഞാറത്തറ ബി എസ് എൻ എൽ, കാപ്പുണ്ടിക്കൽ
 എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന്  രാവിലെ 9 മുതൽ 5.30 വരെ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *