വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


Ad
വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

മീനങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ചെണ്ടക്കുനി ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ പുതിയ എച്ച് ടി ലൈൻ ജോലികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ 
കോലമ്പറ്റ റോഡ് -പാലക്കമൂല റോഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ
ഇന്ന് രാവിലെ 9 മുതൽ 6 വരെ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *