ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങള്‍; ജില്ലയിലെ സ്ഥിതി വിവരം


Ad
കോവിഡ് ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങള്‍; ജില്ലയിലെ സ്ഥിതി വിവരം
കോവിഡ് ആശുപത്രികള്‍ (12)
ആകെ ബെഡുകള്‍- 1067
ആക്ടീവ് കേസുകള്‍- 369
ശേഷിക്കുന്ന ബെഡുകള്‍- 691
ഐ.സി.യു. ബെഡുകള്‍
ആകെ- 116
ഉപയോഗത്തില്‍- 69
ബാക്കി- 47
വെന്റിലേറ്ററുകള്‍
ആകെ- 44
ഉപയോഗത്തില്‍- 29
ബാക്കി- 15
ഓക്സിജന്‍ സപ്പോര്‍ട്ടുള്ള രോഗികള്‍- 142
സി.എഫ്.എല്‍.ടി.സി.കള്‍ (7)
ആകെ ബെഡുകള്‍- 800
ആക്ടീവ് കേസുകള്‍- 503
ശേഷിക്കുന്ന ബെഡുകള്‍- 277
സി.എസ്.എല്‍.ടി.സി.കള്‍ (3)
ആകെ ബെഡുകള്‍- 235
ആക്ടീവ് കേസുകള്‍- 82
ശേഷിക്കുന്ന ബെഡുകള്‍- 149
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *