വീരാൻ (95) നിര്യാതനായി


Ad
വീരാൻ (95) നിര്യാതനായി.
കല്ലുപാടികുന്ന് വാകയിൽ വീരാൻ (95) നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ: കുഞ്ഞി ബീവി,
മക്കൾ: സൈനുദ്ധീൻ, ശംസുദ്ധീൻ , സുലൈഖ , ഷാജുദ്ധീൻ, ലൈലാബി, ഷഹീല.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *