ചെമ്പേരി വിമൽജ്യോതി കോളേജിൽ എം ബി എ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. മാർക്കറ്റിംഗ്, ഫിനാൻസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ് എന്നിവയിൽ


Ad
ചെമ്പേരി വിമൽജ്യോതി കോളേജിൽ എം ബി എ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. മാർക്കറ്റിംഗ്, ഫിനാൻസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ് എന്നിവയിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നേടുന്നതിനും ഉയർന്ന ജോലി ജോലി അവസരങ്ങൾക്കും  വിളിക്കുക. 9400062919, 94005 12240,
( 8547227325 -WhatsApp only) 
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *