ചാത്തൻകീഴ്–കൊളത്താട റോഡ് അപകടാവസ്ഥയിൽ


Ad
മാനന്തവാടി ∙ തവിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ ചാത്തൻകീഴ്–കൊളത്താട റോഡ് അരിക്
ഇടിഞ്ഞ് താഴ്ന്നതിനാൽ അപകടാവസ്ഥയിൽ. 2018ലെ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ഇവിടെ 
ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കാൻ നടപടിയു ണ്ടായിട്ടില്ല. വാളാട്, യവനാർകുളം,
ചാത്തൻകീഴ്, പാലിയാണ, കൊളത്താട പ്രദേശങ്ങളിലെ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ
ആശ്രയിക്കുന്ന റോഡാണിത്. റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകെ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് സമീപത്തെ
വയലിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിലെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത്
നെഞ്ചിടിപ്പോടെയാണ്. അപകടം ഒഴിവാക്കാനായി ഒരു ടാർ വീപ്പ സ്ഥാപിച്ചതല്ലാതെ
മറ്റ് നടപടികൾ ഒന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ റോഡിന് സംരക്ഷണ മതിൽ
നിർമിച്ച് അപകട ഭീഷണി ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *