ഡാെമിസിലറി കെയർ സെന്റർ പ്രവർത്തനമേറ്റെടുത്ത് ഡി വൈ എഫ് ഐ


Ad
ഡാെമിസിലറി കെയർ സെന്റർ പ്രവർത്തനമേറ്റെടുത്ത് ഡി വൈ എഫ് ഐ

പൊഴുതന പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് ഡി സി സി പിണങ്ങോട് ഐഡിയൽ കോളേജിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമേറ്റെടുത്ത് ഡി വൈ എഫ് ഐ. അച്ചൂരാനം മേഖലാ കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ ഇടപെടൽ നടത്തിയത്.

AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *