കോവിഡ് കാലത്ത് ഫീസിളവില്ലാത്തത് ദൗർഭാഗ്യകരം; സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണം:


Ad
കോവിഡ് കാലത്ത് ഫീസിളവില്ലാത്തത് ദൗർഭാഗ്യകരം; സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണം:എം.എസ്..എഫ്
കൽപ്പറ്റ:കോവിഡ് കാലത്ത് വിവിധ മേഖലകളിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിൽ അതുണ്ടാവാത്തത് ദൗർഭാഗ്യകാരമാണെന്നും സർക്കാർ ഫീസിളവിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും എം.എസ്..എഫ് വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ സ്കൂളുകളിലേക്കും കോളേജുകളിലേക്കും വരാതിരിക്കുകയും സാധാരണ നിലയിൽ ലഭിക്കേണ്ട സേവനങ്ങൾ പലതും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും പഴയ ഫീസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഈടാക്കുന്നത്.ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്ക് റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകളുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള സേവനം ലഭ്യമാക്കാനാകില്ലെന്നത് യാഥാർഥ്യമാണ്.കൂടാതെ ലാബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്യാമ്പസിനകത്തെ സേവനങ്ങളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമല്ല.ഇവയുൾപ്പെടെ ക്യാമ്പസുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള ചിലവുകൾ മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് ഇപ്പോഴില്ല.കൂടാതെ മിക്കയിടത്തും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം കുറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഫീസ് നിരക്കിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല.മുമ്പ് എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും കൂടി വാങ്ങിയ അതേ ഫീസാണ് ഇപ്പോഴും ഈടാക്കുന്നത്.കുടുംബങ്ങളിൽ വരുമാനത്തിന് വലിയ പ്രയാസം നേരിടുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ ഫീസുമടക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.ഈ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാൻ  സർക്കാർ മാനേജ്‌മെന്റുകളോട് ഫീസിളവ് നൽകാൻ നിർദേശിക്കണമെന്ന് എം.എസ്..എഫ് വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *