കണ്ടൈന്‍മെന്റ് /മൈക്രോ കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി


Ad
കണ്ടൈന്‍മെന്റ് /മൈക്രോ കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി

കൽപ്പറ്റ : മാനന്തവാടി നഗരസഭയിലെ ഡിവിഷന്‍ 34, മീനങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 13, വാര്‍ഡ് 18, മുള്ളന്‍കൊല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 8, മൂപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 16, പനമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 22, മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 21, കോട്ടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 5, 8 പ്രദേശങ്ങള്‍ കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. മുള്ളന്‍ കൊല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 1, 7, 9,മുട്ടില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 12, പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 12,8,6, പൂതാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ്11, പൊഴുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 6 പെരുങ്കോട കോളനി, വാര്‍ഡ് 5, വാര്‍ഡ് 6 ലെ മുത്താരിക്കുന്ന്, തിരുനെല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 11, വാര്‍ഡ് 9, തൊണ്ടര്‍നാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 8, വാര്‍ഡ് 12, വാര്‍ഡ് 10 എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ മൈക്രോ കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *