ഇന്നത്തെ വിപണി 1421


AdAd
ഇന്നത്തെ വിപണി 14-09-21
*നേന്ത്രക്കായ. 1300-*
*ചേന 800*
*ഇഞ്ചി1500*
*ഉണ്ടകാപ്പി 7500 (ക്വി)*
 *കാപ്പി പരിപ്പ് 13300 (ക്വി)*
 *കുരുമുളക്ചേട്ടൻ* 
*39500* 
*കുരുമുളക് വയനാടൻ 405OO*
*സ്വർണ്ണoപവന്*
*35200/*
Ad Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.