വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


Ad
പടിഞ്ഞാറത്തറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ പടിഞ്ഞാറത്തറ വില്ലേജ്, പാണ്ടം കോട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ നാളെ (ബുധൻ) രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
മീനങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ജോലികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ നാളെ (ബുധൻ) രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ വട്ടക്കാവ്പുഴക്കൽ, അത്തിനിലം ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടുന്നതാണ്
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *