വീണ മീട്ടി ജസ് ലിയ ജോൺ സംസ്ഥാനതലത്തിലേക്ക്

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AdAd
 
ഹൈസ്കൂൾ  വിഭാഗം വീണ മൽസരത്തിൽ ജസ് ലിയ ജോണിക്ക് എതിരാളികളില്ല. തൃശ് ലേരി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാത്ഥിയായ ജസ് ലിയ മാത്രമായിരുന്നു വീണ മത്സരത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
എട്ട് മാസം മുൻപാണ് വീണയിൽ പരിശീലനം തുടങ്ങിയത്. തോണിച്ചാൽ അഗ്രഹാരം സുധയാണ് പരിശീലക.
കാട്ടിക്കുളം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.അദ്ധ്യാപകൻ കണിയാരം കളമ്പുകാട്ട് ജോണി, തൃശ് ലേരി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.അദ്ധ്യാപിക ഗ്രേസി എന്നിവരുടെ മകളാണ് ഈ കലാപ്രതിഭ
Ad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *