ഓടക്കുഴലിൽ വിസ്മയം തീർക്കുന്ന അമിത് കഥകളി സംഗീതത്തിലും മികവ് കാട്ടി.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AdAd
വയനാട് ജില്ല സ്‌കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ തുടർച്ചയായി നാലാം തവണയും എച്ച് എസ് എസ്  വിഭാഗം ഓടക്കുഴൽ ,കഥകളിസംഗീതം എന്നിവയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം എം. ജി എം എച്ച് എച്ച് എസി ലെ അമിത്ത് എസ്. കരസ്ഥമാക്കി. 

കൊയിലേരി പുഴക്കൽ വീട്ടിൽ സന്തോഷിന്റെയും ജിഷയുടെയും മകനാണ്.
Ad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *