‘പുലിവേട്ട ‘ ക്ക് സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് .

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AdAd
സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗം മലയാള നാടകത്തിൽ ബത്തേരി കുപ്പാടി ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ അവതരിപ്പിച്ച 'പുലിവേട്ട' എന്ന നാടകം എ ഗ്രേഡ്
കരസ്ഥമാക്കി..
ഗിരീഷ് കാരാടിയാണ് നാടകം സംവിധാനം ചെയ്തത്.
Ad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *